عکاسی قتل

در دهه سی،ویگی عکاس با پرتره‌های لخت و خشنش از صحنه های قتل درست قبل از اینکه ماموران برسند انقلابی در عکس‌برداری ژورنالیستی بوجود آورد. اما چیزی که خیلی از مردم نمی‌دانند و تا مدت‌ها هم مخفی مانده بود این است که ابتکار اصلی دودهه قبل توسط عکس‌هایی که خود ادامه ی مطلب