فیلمهای هفته (4)

فیلمهای هفته (4) الف) روی پرده 1-خفگی (فریدون جیرانی) امین لومیر (یک از چهار ستاره) فرق زیادی میان یك انگاره دستوری و فكت سینمایی با اظهارنظر و سلیقه  وجود دارد. اینكه فیلم خوب است یا بد بحث سلیقه و نقطه نظر  برای درک فیلم به میان می‌آید که هرشخص با ادامه ی مطلب