هولدن کالفیلد، رویای سلینجر

  در سال ۱۹۴۴، وقتی که سلینجر به عنوان افسر ضد اطلاعات ارتش در جنگ جهانی دوم حضور داشت و همزمان مشغول نگارش ناطور دشت بود، یقین داشت شخصیتی را خلق می‌کند که در تاریخ ادبیات جهان ثبت خواهد شد، اما شاید گمان نمی‌کرد ناطور دشت به یکی از شاهکارهای ادامه ی مطلب