شعری از راینر ماریا ریلکه

    مرگ بسی سترگ است ما با لبان خندان جملگی از آن اوییم هنگامی که خود را در کانون زندگی می پنداریم آن که درون ما می گرید اوست     “راینر ماریا ریلکه” تورج رهنما