ایماژهای فلسفی: دوازده قابی که جهان بصری سینمای ترنس ملیک را توصیف می کنند

انسان خدای هستی نیست، شبان هستی است مارتین هایدگر قاب از سرزمین هرز (1973) انسان به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی ارباب زبان است، حال آنکه در حقیقت همواره زبان ارباب او خواهند ماند. مارتین هایدگر قاب از سرزمین هرز (1973) من از خدا و غایت زندگی چه می‌دانم؟ می‌دانم که ادامه ی مطلب